Thẻ: Conversion

  • Tỷ lệ chuyển đổi và câu chuyện “màu áo xanh”

    Tỷ lệ chuyển đổi và câu chuyện "màu áo xanh" 1

    Nếu bạn chuẩn bị kinh doanh thì điều đầu tiên bạn cần lưu tâm đến chính là tỉ lệ chuyển đổi của website. Không phải lưu lượng giao tiếp với website hay xếp hạng Google mà chính là tỉ lệ chuyển đổi của website. Chắc chắn là bạn sẽ cần các thông số traffic để […]