Thẻ: Dashboard

  • Digital Dashboard: Ai cũng cần mà không ai hiểu…

    Digital Dashboard: Ai cũng cần mà không ai hiểu... 1

    Chú thích: Digital dashboard – hay bảng điều khiển kỹ thuật số, là một giao diện số được sử dụng để thu thập và tổng hợp dữ liệu của toàn bộ tổ chức. Một dashboard thường cung cấp các bản phân tích sâu về hoạt động kinh doanh, đồng thời đưa ra một cái nhìn […]