Thẻ: đối tượng mục tiêu

  • Audience Insights – Hiểu hơn về khách hàng của bạn

    Audience Insights - Hiểu hơn về khách hàng của bạn 1

    Audience Insights[1] là một công cụ giúp chúng ta có thể phân tích các nhóm đối tượng dựa trên các đặc điểm về nhân khẩu học, hành vi, tương tác, các mối liên quan… Đây là một tính năng vô cùng hay ho và hữu dụng đối với các nhà quảng cáo trên Facebook. Hiện […]