Thẻ: gantt chart

  • Gantt Chart + Kanban = Sự kết hợp hoàn hảo?

    Gantt Chart + Kanban = Sự kết hợp hoàn hảo? 1

    Việc lập kế hoạch và sắp xếp công việc, có lẽ là một trong những chủ đề mà mình đã viết đi viết lại quá nhiều lần. Và lần nào cũng mang lại cho mình những cảm giác thú vị, vì mỗi lần viết là một lần mình có có cơ hội nhìn lại, thử […]