Thẻ: kế hoạch marketing

  • Hướng dẫn lập kế hoạch Marketing

    Hướng dẫn lập kế hoạch Marketing 1

    Kế hoạch Marketing là gì? Kế hoạch Marketing là một tài liệu bằng văn bản mô tả về những nỗ lực truyền thông, quảng cáo của bạn trong năm tới. Nó bao gồm mô tả tình hình truyền thông quảng cáo hiện tại, xác định thị trường mục tiêu, định vị được thương hiệu của […]