Thẻ: Pivot

  • Ứng dụng Pivot Table trong ngành bán lẻ

    Ứng dụng Pivot Table trong ngành bán lẻ 1

    Trong nhiều năm làm việc trên bảng tính (excel/google sheet) và với những dữ liệu thô, có một công cụ thực sự đã hỗ trợ và giúp ích cho việc tối ưu hóa thời gian của mình rất nhiều. Đó là Pivot Table. Pivot table là 1 công cụ dùng phân tích dữ liệu với […]