Thẻ: the egg

  • The Eggs – Truyện về thuyết tạo hóa

    The Eggs - Truyện về thuyết tạo hóa 1

    Từ thuở khai sinh, luôn có vô vàn những học thuyết mà khoa học chưa có lời giải, con người cùng nhau đi tìm chân lý và cùng nhau rẽ nhánh bởi chính những học thuyết khác nhau đó. Một chung những chủ đề quan trọng nhất đó là: Con người xuất hiện như thế […]