Thẻ: Truyền thông

  • Timeline quá trình truyền thông cuốn sách Facebook Marketing A-Z

    Timeline quá trình truyền thông cuốn sách Facebook Marketing A-Z 1

    [wc_box color=”success” text_align=”left”] Bài viết được lấy từ Group Biệt Đội Trăng Đen (18/6/2014), vì là bài viết gốc dành cho những người lớn tuổi hơn nến mình xin giữ nguyên danh xưng “em”. [/wc_box] Cũng được 16 ngày kể từ ngày ra mắt cuốn sách Facebook Marketing từ A đến Z, hiệu ứng từ cuốn […]