Thẻ: User Experience

  • UX – Trải nghiệm người dùng

    UX - Trải nghiệm người dùng 1

    Các trang web và các ứng dụng Web đã trở nên phức tạp hơn cùng với sự phát triển công nghệ và các phương pháp luận mới. Những môi trường truyền thông một chiều đã phát triển thành những trải nghiệm rất phong phú và với tính tương tác cao. Nhưng bất kể có nhiều […]